torsdag 26. august 2010

Sommerskole!

Da jeg satt på fylkestinget i Aust-Agder fikk jeg gjennomslag for skippertakskurs, eller sommerskole. Tanken var at de som hadde strøket på en eller to eksamner skulle få drahjelp tl å stille bedre rustet til å ta de om igjen, og på den måten sikres studiekompetanse. Det har blitt en kjempesuksess, og jeg har derfor sendt følgende spørsmål til kunnskapsministeren for at flere skal få muliget til sommerskole!

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til kunnskapsministeren:

Et av de store problemene knyttet til drop-out i skolen er at mange elever stryker i ett eller to fag, og ikke klarer å få tatt fagene opp igjen. Flere fylker har prisverdig tatt initiativ til sommerskole, et intensivt kurs for å hjelpe elevene til å ta eksamen på nytt. I Aust-Agder var det i år rundt 50 deltakere, og resultater fra flere fylker viser at 75 % stod på eksamen! Vil statsråden sørge for at dette flotte tilbudet når alle landets elever og at staten finansierer det?

Begrunnelse:


Målet med sommerskolen, som er i regi av fylkeskommunen, er å forebygge frafall i den videregående skolen, og flertallet av sommerelevene i Aust-Agder kom fra første trinn på videregående. For andre året på rad tilbyr Aust-Agder fylkeskommune gratis sommerskole. I år ble tilbudet utvidet fra ett til tre kurs. Kursene er for elever som har avsluttet ungdomsskolen, elever på videregående skole og lærlinger i hele fylket.

Dette er ett av flere tiltak som Aust-Agder fylkeskommune iverksetter for å forebygge frafall og øke gjennomstrømningen i videregående opplæring. Ettersom Sommerskolen 2010 også tilbys til elever som går ut av ungdomskolene, er målet at dette kan være en måte å motivere elever som er lite motivert for å begynne på videregående skole. Frafall i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole, såkalte overgangssluttere, er også en viktig side ved frafallsproblematikken.

Sommerskole er en god mulighet til å være bedre rustet før neste skoleår og kommende eksamener.

Fagene som ble tilbudt ved Sommerskolen 2010 er matematikk, engelsk og studieteknikk.Flere elever mener det ville gått dårlig å ta opp igjen eksamen uten sommerskolen.De skryter av å ha fått veldig godt utbytte av sommerskolen. Men fortsatt er det ikke alle fylkene som gjennomfører sommerskolen, eller skippertakskurs som noen liker å kalle det. Det gjør at man mangler et effektivt virkemiddel for å forebygge drop-out.

onsdag 25. august 2010

Krafttak for nødvendig gjenreising av KrF

I det siste har debatten om KrFs fremtid igjen blusset opp, denne gang etter at vårt strategiutvalg la frem sin innstilling knyttet til partiets lojalitetstilknytning. I den forbindelse kom det beskyldninger fra flere hold både om mine standpunkt i saken, men også hva det betyr for partiet. Jeg vil gjerne få avvise disse påstandene, eller bevisst feilinformasjon, som enkelte har bedrevet.

Når Ingebjørg Godskesen (Frp), min gode kollega på Aust-Agder-benken, beskylder meg for å lure velgere, bommer hun grovt. På Facebook-profilen skriver hun at det er «grusomt» at KrF forlater kristendommen, og at undertegnede har gått fra mitt standpunkt om motstand mot ekteskapsloven.

Jeg har aldri snudd i mitt standpunkt knyttet til ekteskapsloven. Tvert imot har jeg i denne avis, på bloggen min, Facebook, twitter, i intervjuer og alle steder jeg har kommentert det, understreket at jeg står på KrFs program. Forslaget om å endre lojalitetstilknytningen til KrF er langt ifra å forlate kristendommen. Forslaget går jo kun på å ta bort kravet om at politikerne (som privatpersoner) skal bekjenne seg til kristen tro.

I forslagene som ligger til behandling står det jo langt tydeligere enn i noe annet parti at politikken skal bygge på kristne verdier og Bibelen. Derfor er strategiutvalget sikre på at en ikke fjerner KrF fra det som er partiets identitet, når de foreslår at den kristne verdiforankringen bør ivaretas av formålsparagrafen og derigjennom sikre at partiet fremstår med en gjenkjennelig profil lokalt, regionalt og sentralt.

Også Agderpostens leder den 23. august kommer med en drøy påstand. Om kravet om bekjennelse skriver de: «Dette har vært en kampsak for Kjell Ingolf Ropstad mens han har ledet KrFU. Selv om det ikke har slått an i alle sørlandske miljøer.» Her er det to feil;

Den første er at å endre lojalitetstilknytningen til partiet, ikke har vært noen kampsak for meg. Det som har vært en kampsak er at KrFU som ungdomsparti hele tiden skal stille spørsmål, være ideologiske og prinsipielle og videreutvikle KrF.

Det er vår oppgave som ungdomsparti. Men jeg har faktisk aldri uttalt meg om fjerning av § 2 i vårt lovverk, selv om Agderposten har rett i at jeg har vært en pådriver for å ta debatten i egnede fora.

Den andre feilen er at det «ikke har slått an lokalt». Vi drøftet saken i fylkesstyret i Aust-Agder KrF før sommeren, og da var det et flertall som ønsket å stille kravet til at tillitsvalgte kunne stå inne for partiets kristne verdisyn, og ikke stille krav til den enkeltes tro. Et mindretall ønsket å bevare dagens lovverk.

Det viktige for KrF fremover er å fortsatt lytte til våre medlemmer og tillitsvalgte rundt om i landet. Jeg tror det går an å samle partiet, og ivareta vår særegenhet og identitet som et kristendemokratisk parti. Det blir en krevende oppgave for partiet, så jeg vil gjøre alt som står i min kraft for arbeide konstruktivt mot en løsning som kan være samlende, og som kan legge grunnlaget for å gjenreise KrF.

torsdag 19. august 2010

Sommerjobb hos nav

De styrer 1/3 av statsbudsjettet. Det er ca 17.000 ansatte, og halvparten av dem jobber ute på lokale nav-kontor. De er utskjelt, elsket(?) og hatet, og ikke minst godt debattert. Etter to dager i praksis hos nav i Arendal har det blitt mye inntrykk og noen aha-opplevelser.

La meg først si det slik; Det er dyktige og engasjerte mennesker som jobber på nav i Arendal, og de har en veldig spennende jobb! Jeg må ærlig innrømme at det var flere av stillingene jeg godt kunne hatt... Men samtidig bekymrer det meg at det er så utrolig mange henvendelser, og så mange søknader som ligger i bunker. Jeg opplevde at det var utfordringer med å få nok fokus og tid til hovedoppgaven; nemlig flere i arbeid, og færre på trygd.

For jeg vil stille spørsmålet; Er det riktig samfunnsøkonomisk å bruke kun 8.000 ansatte "ute i felten" til å forvalte 1/3 av statsbudsjettet? Eller ville det vært bedre å få flere mennesker, bedre tid og mulighet til å følge opp brukerne og bedriftene bedre? Jeg lar spørsmålet henge litt i lufta.

Ellers, til alle dataprogrammene, om det er 5 eller 8, vet jeg ikke. Men mange! Som de ansatte må innom hele tiden. Det er lite effektivt, og her må noe gjøres.

Nav er det offentliges ansikt utad, og det må fungere! Vi har mange skritt å gå, men jeg er glad for å ha fått bedre innblikk i alt det positive som også skjer. Takk for to spennende dager! Og til lesere, si fra hvis dere har tips til sommerjobber, og si fra hvis du ønsker besøk! :)

mandag 16. august 2010

Helhetlig tenking om samferdsel!

Rett før sommeren la vi frem et forslag for Stortinget som skal behandles i høst om å lage en felles transportetat. Bakgrunnen er den manglende helhetlige tenkningen når vi bygger ut samferdselsprosjekter. Enten det er kollisjoner mellom jernbane og vei, eller det er klattvis utbygging av E18 på grunn av at prosjektene er avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget.

Derfor ønsker vi en nytenkning på samferdselsområdet! Vårt forslag bygger på en modell fra Sverige og Finland, der en sammenslått etat får ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøtransport med formål å sikre helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging innen transportsektoren. Jeg håper og tror dette er noe de rødgrønne vil snuse mer på når forslaget skal behandles i høst. Da unngår de debatten om OPS, samtidig som vi oppnår mange av de samme effektene; Helhetlig tenking, og billigere og mer effektive utbyggingsprosjekter!

fredag 13. august 2010

Monstertapet i Setesdal

Inspirert av min gode venn @filiprygg må jeg ta i bruk en passende overskrift. Jeg skal derimot ikke snakke om den spesielle affæren vi har vært vitne til den siste tiden, annet enn å si at jeg er meget glad for at saken ikke blir tatt så lett på. Jeg stoler ikke på at mastene er lagt bort for godt, men velger å være optimist! Det jeg derimot må få kommentere er de samme mastene som ble bygget i mitt hjemområde, nemlig Setesdal.

I april 2007 stilte jeg Statsråden spørsmål om byggingen av en lik trase gjennom et verneområde for Nord-Europas største villreinstamme i Setesdal. Den gang var egentlig byggingen satt i gang før behandlingen i stortinget var gjort... Parallellen er stor til kampen i Hardanger. Dessverre tapte vi kampen i Setesdal. Det som kunne blitt et flott pilotprosjekt for Statnett med å legge to mil av kraftledningen i tunnelen, endte i store master. Hadde de gjort det den gangen kunne de utviklet den teknologien de nå sier de mangler i Hardanger.

onsdag 11. august 2010

Desperat landbruksminister?

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har vært på besøk i Aust-Agder og benyttet anledningen til å igjen lufte tanken om å tillate alkoholsalg på gårdsbruk. Tanken hans er at det skal være lettere for eplebønder i fylket vårt å selge cideren sin. Da han kom med dette utspillet tidligere i sommer ble han tildelt den spesielle prisen "årets ølhund" av Bryggeriforeningen.

Det er enkelt å tenke at en slik åpning som Brekk snakker om er udramatisk. Gårdssalg vil neppe føre til en stor økning i alkoholmisbruket, men det er derimot polets død. I dag har Vinmonopolet alkoholmonopol, og det er et av de viktigste virkemidlene våre for å unngå at vin og sprit kan selges fritt (se utdypning i kommentarfeltet).

Den norske vinmonopolordningen er unik. På den ene siden er Vinmonopolet norgesmester i å hindre alkoholsalg til mindreårige, og ordningen i seg selv bidrar til at Norge er blant landene i Europa med lavest alkoholforbruk og færrest alkoholrelaterte problemer. På den annen side er polet en spesialforretning med god fagkunnskap og et bredt vareutvalg. Polet er desentralisert, og gir et tilbud som det neppe ville vært mulig for private aktører å opprettholde utenfor de store byene.

Det er ikke eplebøndene i Aust-Agder som er det store problemet, men hvis Brekk får gjennomslag for forslaget sitt blir konsekvensen at Vinmonopolet forsvinner. Jeg tror landbruksministeren bør konsentrere seg om viktigere lanbrukssaker enn å ødelegge et av våre viktigste alkoholpolitiske virkemidler.