mandag 26. november 2012

Slaget om Lofoten

På fredag kom regjeringens kunnskapsinnhenting om petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSE). Allerede kvelden før var olje- og energiminister Ola Borten Moe på banen for å slå fast at oljeutvinning kan gi 37.000 arbeidsplasser. Vel, han bommet med 35.900... Samtidig snikåpner han Lofoten når han sier at Nordland VI kan (gjen)åpnes.


Det er mye følelser i sving når vi diskuterer LoVeSe. Det er naturskjønne områder der også særlig fisk og fugl er sårbare for en ulykke. Samtidig opplever nord-Norge stor optimisme grunnet petroleumsaktiviteten som er startet opp i Barentshavet. Denne optimismen og veksten ønsker mange i LoVeSe også, naturlig nok. I den sammenheng er det viktig å nevne et par ting.

Scenariet som tegnes dersom man finner mye olje og gass, beskrives å ha 5 % sannsynlighet. Da vil det gi regionen 1.100 arbeidsplasser. Dersom man gjør som Borten Moe kan man si at i løpet av den perioden det vil være aktivitet, ca 40 år, vil det gi 37.000 årsverk... Men dersom man ikke finner så store ressurser anslår man at utvinningen vil gi ca 400 arbeidsplasser. Det er fremdeles mye for denne regionen, men sammenlignet med 1.800 fiskere og de store evigvarende ressursene som kan gå tapt, er det likevel lite.


Jeg mener vi uansett har råd til å vente med å starte letingen etter olje og gass utenfor LoVeSe. Vi har gjort store funn i Nordsjøen og i Barentshavet, og med det store presset som er i norsk økonomi har vi råd til å la være å gamble med de sårbare områdene (og med pengene i aksjer...). Borten Moe sa på fredag at han ville vente med å åpne LoVeSe, samtidig som han sier han vil åpne Nordland VI. På kartet vil du se at Nordland VI er Lofoten. Det er et sårbart område, og et område som sannsynligvis inneholder store ressurser.

Dette blir garantert ikke siste ord om LoVeSe, for her er mye følelser i spill. Men la oss i det minste spille med åpne kort. Regjeringen må bestemme seg. Nå sier olje- og energiministeren at de vil åpne Lofoten. Da må jeg som stortingspolitiker lytte til hva statsråden sier, og ikke hva lederen i SV sier.

onsdag 7. november 2012

Solhjell innrømmer nedprioritering av giftopprydding

På spørsmålet mitt i spontanspørretimen i dag innrømte miljøvernministeren at regjeringen har nedprioritert arbeidet med giftopprydding i norske fjorder i statsbudsjettet for 2013. Solhjell lovte å komme sterkere tilbake i senere budsjetter, men det er liten trøst for alle de 19 kommunene som venter på statlig bidrag til å starte giftopprydding. Solhjells «hvileskjær i giftoppryddingen» kan fort bli det han blir husket for som miljøvernminister.

Statsbudsjettet for 2013 er det siste budsjettet Bård Vegard Solhjell med sikkerhet får legge frem som miljøvernminister. Da gjør det lite inntrykk å love større bevilgninger i senere budsjetter.

Bevilgningene til giftopprydding i norske fjorder er redusert fra 158 millioner kroner i 2010 til 58 millioner i 2013. Begrunnelsen for reduserte bevilgninger i 2011 og 2012 var at de fleste prosjektene var i planleggingsfasen, og at det derfor var begrenset behov for finansiering. I 2012 er situasjonen en helt annen. I statsbudsjettet skriver regjeringen at flere av prosjektene for giftopprydding i forurenset sjøbunn er ferdig kartlagt og vedtatt gjennomført lokalt med lokal delfinansiering i 2012. For disse prosjektene kan gjennomføringen starte i 2013 dersom staten stiller opp med sin del av finansieringen. Problemet er bare at regjeringen ikke øker bevilgningen i statsbudsjettet for 2013. De 58 millionene som bevilges er knapt nok til oppstart av ett av de 19 oppryddingsprosjektene.

Klima- og forurensingsdirektoratet har i brev til miljøverndepartementet (klif) i juni påpekt behov for kraftig økte bevilgninger til giftopprydding i 2013. Mange prosjekter er nå i gjennomføringsfasen, og behovet for statlig medfinansiering øker. Klif understreker at kommunene i sin lokale planlegging og budsjettprosesser er avhengig av sikkerhet og forutsigbarhet for statlig medfinansiering før tiltak starter opp. Denne sikkerheten er regjeringen ikke villig til å gi. Nok en gang ser vi altså at de rødgrønne svikter i oppfølgingen av egne miljømål.

Følgende 19 fjorder ligger inne på prioritert liste over områder hvor det skal gjennomføres giftopprydding. Regjeringens bevilgningsnivå er nok til å videreføring av tiltak i Harstad og kanskje oppstart i en av de andre fjordene:
Hammerfest
Tromsø
Harstad
Ranfjorden
Trondheim
Ålesund
Sunndalsfjorden
Bergen
Sørfjorden
Stavanger
Flekkefjord
Farsund
Fedafjorden
Arendal
Grenland
Sandefjord
Drammen
Oslo