onsdag 13. mars 2013

Sannhetens øyeblikk for Sørvestbanen

I løpet av de neste månedene vil det bli fattet beslutninger som kan sette standarden for jernbanen for flere tiår frem i tid. Utredninger leveres på løpende bånd. Den politiske viljen avgjør hva som blir resultatet. Nå må vi sikre at et løft for jernbanen også innebærer sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen.


Det blir stadig flere innbyggere i det sentrale Østlandsområdet. Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450 000 nye innbyggere innen 2040. Befolkningsveksten stiller helt nye krav til et moderne transportsystem. Privatbilismen alene kan ikke ta denne trafikkveksten. Vi trenger en moderne jernbane med hyppigere avganger og høyere hastighet.

I kombinasjon med generell økonomisk vekst, økt bilhold og økt arbeidspendling vil presset på transportsystemet øke. Da må vi satse både på vei, på kollektiv og ikke minst på planlegging av nye prosjekt. Jernbanen er nøkkelen i det hele. Løsningen på fremtidens transportutfordringer på Østlandet ligger i en kraftig forbedring av jernbanen. Uten jernbanen sier Statens vegvesen vi måtte bygget 16-felts veg mellom Asker og Oslo sentrum. Jernbanen trengs for å avlaste veisystemet. Derfor er jeg villig til å prioritere jernbanen. Fordi jeg mener det er helt nødvendig. Vi har ikke annet valg.

Et samlet politisk Norge har samlet seg om utbygging av dobbeltspor i Intercity (mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien). Nå kan det likevel se ut som at regjeringen velger å senke ambisjonene og kun snakke om mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad. Men når Nasjonal Tralsportplan (NTP) nå skal behandles må hele Intercity med, og så må Sørvestbanen også inn og det må komme planmidler og konsekvensutredning. Dette vil være en genistrek, og ha stor betydning for vår landsdel. Med en storsatsing på jernbane i Norge blir vår felles kamp at det også kommer innbyggerne på Sørlandet til gode. Ved ferdig utbygd dobbeltspor mellom Oslo og Brokelandsheia kan vi reise med tog på 2 timer fra fylket vårt og inn til Oslo!

Nye undersøkelser viser at kostnadene med en del enkle løsninger kan reduseres betydelig. Banen må bygges for 250 km/t og med dobbeltspor. Dersom alle tog skal stoppe vil farten uansett reduseres slik et en på begge sider av stasjonene kan bygge krappere svinger, noe som vil redusere kostnadene samtidig som kvaliteten opprettholdes.

For etter at sammenkoblingen er kommet vil neste steg være å bygge kystjernbane. Både NSB, Jernbaneverket og høyhastighetsutredningen viser at det er Sørvestbanene som vil være det gode prosjektet. 8 fylker vil bindes sammen, og halve Norges befolkning vil få stor nytte av det. Regionene vil bli knyttet sammen på en helt ny måte og næringslivet vil få nye store muligheter. Og ved å benytte seg av de planene som er utarbeidet snakker vi om helt andre kostnader enn de som av og til blir trukket frem av motstandere. Og den samfunnsøkonomiske nytten er stor!

I disse dager legges siste hånd på NTPen som er styrende for de neste årene. At vårt prosjekt blir prioritert vil være av stor betydning for fylket vårt. Det vil være viktig for næringslivet, bosetting og regional utvikling. Og koble Aust-Agder tett på Østlandet. Jeg håper regjeringen benytter seg av muligheten!

mandag 11. mars 2013

Reaksjonært familiesyn

Det første den rødgrønne regjeringen gjorde da de kom til makta i 2005 var å fjerne familiedepartementet. Siden har angrepene mot familiene vært mange. Det toppet seg på kvinnedagen 8. mars da Barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkhildsen presterte å si at "Man kan si det er like verdifullt å gå hjemme med barn som å jobbe, men det er det ikke".

Det er et stort paradoks at de sosialistiske partiene gjør det til en kampsak at barn og foreldre skal tilbringe minst mulig tid sammen. Dessuten er det ikke alt som teller som kan telles i kroner og øre! Jeg tror ingen pensjonister sitter og tenker at tiden brukt hjemme med barna ikke var verdifull. Ingen tenker nok heller at de har brukt for mye tid sammen med barna.

Valgfrihet er det viktige stikkordet i familiepolitikken. Familiene vet selv hva som er best for dem. Torkhildsens kamp mot frivillig deltid er også en kamp som fort vil tvinge flere helt ut av arbeidslivet. Mange ønsker nemlig å kombinere arbeid og det å være hjemme med barna. Uten deltid vil mange velge å gå helt ut av arbeid.

Familien er samfunnets grunncelle. Politikk som styrker familiene vil styrke hele samfunnet. Nå er familiepolitikken blitt en arena for å skaffe nok arbeidskraft og bidra til likestilling i stedet for å ha fokus på det som er best for barna. Torkhildsens uttalelser underbygger også dette.

Parallelt med denne politikken kommer også spørsmålene om hvordan våre ettåringer har det. TV 2s "Vårt lille land" refererte til forskning som pekte på utfordringer med for tidlig start i barnehagen. Stresshormonet hos ettåringene var høyt ved oppstart, men også høyt fem måneder etter barnehagestart.

Denne utfordringen hopper dagens regjering bukk over. Og vil altså gjøre det enda vanskeligere å velge noe annet enn deres tydelige oppskrift; kom dere i jobb så raskt som mulig!

Barn er forskjellige. Familier er forskjellige. Derfor så er det også avgjørende at familiene kan bestemme omsorgsform selv.