tirsdag 24. april 2012

Folkemordet mot armenerneI dag, den 24.april, er det minnedag for overgrepet mot armenerne i 1915 og 1916. Folkemordet på armenerne er et av forrige århundres store tragedier. Minst én million armenere ble massakrert, sultet i hjel eller omkom under utmattende transportetapper i den syriske ørkenen. Det er på tide det annerkjennes som folkemord av det internasjonale samfunn og av den norske regjeringen.
Utryddelsen av en million armenere – over halvparten av dem som bodde i det osmanske riket, innledet en ny tidsalder der stater i stigende grad brukte organisert vold og massedrap som politisk strategi. Folkemordet viste hvordan hele befolkningsgrupper kunne bli stemplet som fiender av staten under en krig.

Tyrkiske myndigheter fortier og fornekter folkemordet. Og skremmende nok har det internasjonale samfunn, inklusive den norske regjeringen, foreløpig ikke akseptert at det som skjedde med armenerne var et folkemord. I frykt for tyrkiske reaksjoner, velger verdenssamfunnet en taushetslinje som kan bidra til at et tragisk kapitel i menneskehetens historie glemmes.

Utenrikskomiteen i House of Representatives i USA har vedtatt en resolusjon som kaller drapene på armenerne for folkemord. 22 andre land har vedtatt lignende uttalelser, blant annet Frankrike, Tyskland, Canada og Sverige. Det er på høy tid at Norge følger opp med en egen uttalelse som aksepterer folkemordet på armenerne.

”Den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den”, heter det. Anerkjennelse av folkemordet på armenerne handler om verdenssamfunnets anstendighet. Det er et spørsmål om respekt for alle de menneskene som måtte bøte med livet. En anerkjennelse er en vinning for alle parter. Tyrkia kan komme seg videre fra et nasjonalt traume, og armenerne kan få den anerkjennelsen det internasjonale samfunn i snart 100 år har nektet dem.

torsdag 19. april 2012

Aust-Agder KrF vil ha ny regjering!

I kveld hadde vi rådsmøte i Aust-Agder KrF knyttet til samarbeidsspørsmålet. Vi hadde en god debatt, og her følger vedtaket. Jeg er godt fornøyd med resultatet!

Aust-Agder KrF vil ha ny regjering!
Aust-Agder KrF vil ha en ny kurs og ny regjering etter valget 2013. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti og partiets ønske er en regjering nærmest mulig sentrum i norsk politikk. Gjennomslag for egen politikk er det viktigste for KrF, og valgresultatet og samtalene etter valget vil avgjøre om KrF kan gå i regjering.


Det er uaktuelt for KrF å støtte eller gå inn i en regjering med utgangspunkt i dagens rødgrønne profil. Dette ville ikke representere en ny kurs i norsk politikk, og den rødgrønne regjeringen har på sentrale områder ført en politikk bort fra KrFs verdigrunnlag.

KrF har de beste løsningene for både individ og fellesskap, og vi vil være en garantist for ny retning og større fokus på blant annet disse områdene i neste stortingsperiode:

- Ta vare på og forsterke vår kristne kulturarv.
- Vern om livet, kamp mot sorteringssamfunnet og for menneskeverdet.
- Sterk satsing på familien med barnas beste i sentrum.
- En verdig eldreomsorg.
- Bedre vilkår for frivilligheten og for ideelle skoler og institusjoner.

Hvis valgresultatet i 2013 gir et ikke-sosialistisk flertall, vil KrF bidra til en ikke-sosialistisk regjering. Vi vil la forhandlinger og politikken avgjøre om partiet går inn i regjering eller velger å stå utenfor en mindretallsregjering.

Et sterkt KrF er den beste garanti for en politikk med de kristne verdier i sentrum, og med stor tyngde vil vi få gjennomslag både i og utenfor regjering.

onsdag 18. april 2012

FrP må garantere ny regjering

Venstre hadde landsmøte i helgen og fattet et viktig vedtak. De er tydelige på at de ønsker en ny regjering, og at et flertall til de ikke-sosialistiske partiene må gjenspeiles i en sentrum-høyre regjering etter valget i 2013. Vi er flere som jobber for at KrF skal gjøre det samme, og derfor bør også FrP garantere en ikke-sosialistisk regjering når de får muligheten på landsmøtet sitt i helgen.

FrP har til nå sagt at de ikke støtter en ny regjering de ikke selv er en del av. Men vi må bort i fra debatten om hvem som ikke kan samarbeide. De rødgrønne går til valg som ett alternativ, da må de ikke-sosialistiske partiene ha ett annet. Alle vet at det er forskjeller på partiene, og at det vil være utfordrende for KrF/V å bli enig om en plattform med FrP. Men vi er enige om en retning, og vi ønsker en ny kurs. Da bør partiene enes om det, og så må valgresultatet og samtalene etter valget avgjøre hvordan en ny sentrum-høyre regjering vil se ut. Da må FrP gå bort fra sitt blindspor.

onsdag 11. april 2012

Judas i landbruket

Liv Signe Navarsete svinger seg høyt i Nationen i dag og gir KrF rollen som Judas i forhandlingene om landbruksmeldingen. Svaret til egne partifeller som har samlet seg i et opprop mot regjeringens landbruksmelding er at den utilsiktede konsekvensen av oppropet er at ”Sp vert svekt, medan KrF vert løfta fram som det mest landbruksvenlege parti”. Så følger hun opp med å si at ”Eg er redd KrF vil selje støtta ut for 30 sølvpengar så snart dei vert freista med regjeringssamarbeid med Frp og Høgre”.

Sterkere uttrykk for frustrasjon over mangel på politiske resultater er det vel lenge siden man har sett i norsk politikk. Vi som har vært tett på forhandlingene vet at det var et oppriktig ønske om å få til et forlik fra KrF sin side, og også for Sp sin side. KrF hadde tre klare, men tøffe krav; mer jordvern, økt matproduksjon og inntektssikring. Dessverre fikk verken KrF eller Sp med seg resten av regjeringen. Det er beklagelig, mest av alt for landbruket. Men å beskylde KrF for å drive spill er å bomme grovt. Det eneste KrF har gjort er å stå opp for egen politikk, men slikt blir man visst kalt Judas for i Senterpartiet.