mandag 11. juni 2012

Forbud mot tigging løser ikke problemet

I dag diskuterer Stortinget tigging, og forbud mot tigging. Selv om de aller fleste har det godt i Norge, så utspiller livet seg forskjellig for oss. Noen mennesker ser ikke annen utvei enn å be om en slant penger på gaten. For andre er det ikke et frivillig valg, men de er dessverre satt på gaten av bakmenn som driver med menneskehandel. Tigging kan ha sitt opphav i rus, fattigdom, menneskehandel, organisert kriminalitet eller andre store utfordringer. Uansett hva som er årsaken til at de må tigge, er det her snakk om det enkelte menneske som er satt i en vanskelig sitasjon og som trenger en hjelpende hånd. Disse utfordringene må løses på andre måter enn forbud – det vil ikke hjelpe de som er utsatt for dette. KrF vil derfor ikke støtte dette forslaget.

Selv om jeg og KrF er uenig i forslaget er jeg likevel svært glad for at bekjempelse av organisert kriminalitet og menneskehandel blir satt på dagsorden. Bekjempelse av menneskehandel handler om kampen for frihet, selvstendighet, likestilling og menneskeverd. Da er ikke kriminalisering av mennesker i nød veien å gå - i den kampen trenger vi andre virkemidler enn det som blir foreslått. Det som trengs er økt kompetanse på området og styrket internasjonalt samarbeid både på statsplan og organisasjonsplan.

KrF fremmet nylig forslag om å innføre en antislaveridag for å bevisstgjøre både myndigheter og den enkelte borger om dette viktige temaet. Dette forslaget ble nedstemt av en enstemmig Justiskomite - som argumenterte med at ved å ha fokus på dette alvorlige temaet en dag, ville det ta fokuset bort fra det daglige arbeidet med bekjempelsen av menneskehandel – noe som jeg finner svært underlig. Innføringen av 1. mai tyder ikke på at arbeidstakernes rettigheter har blitt dårligere på grunn av denne dagen, snarere tvert imot.

I Bergen tingrett pågår det nå en omfattende straffesak mot en rekke personer med rumensk opprinnelse, som er tiltalt for menneskehandel etter å ha utnyttet flere jenter på brutalt vis. Jentene har blant annet blitt utsatt for grove overgrep, og også tigging.

Noen av de tiltakene som politiet har utført i Bergen, og også i Kristiansand, er at man har innført påbud om registrering og id-kort av de som tigger. På den måten har de fått god oversikt over personer i ulike miljøer og som blant annet har medført at denne store saken har kommet opp i Bergen. Dette synes jeg er et veldig godt tiltak som flere byer bør ta i bruk. Et forbud vil medføre at de som er utsatt for menneskehandel blir enda mer usynlige for politiet, noe som vil virke helt mot sin hensikt. I tillegg viser denne saken at det ikke er tiggerne som er problemet, de er offeret, og det ville derfor være noe absurd å gjøre dem til kriminelle.