fredag 3. februar 2012

Utfordringen med deltidsarbeid

NRK melder i dag at det er 16.000 flere kvinner i deltidsarbeid i dag, enn for ett år siden. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort denne uken. Men tallene viser også at det er en liten nedgang i ufrivillig deltid. Det er viktig, for det er her kampen bør stå.

Ufrivillig deltid handler ikke bare om arbeidsmiljø og arbeidstidsbestemmelser, men det er også en viktig likestillingssak og en sak som har stor betydning for sosiale forskjeller i samfunnet. Ifølge kvinnepanelet jobber 42 pst. av alle sysselsatte kvinner og 13 pst. av alle sysselsatte menn deltid. De aller fleste av disse faktisk ønsker å jobbe deltid. Noen jobber deltid for å få inntekt ved siden av studiene, andre jobber deltid fordi de vil ha bedre tid sammen med familien. Jeg tror mange velger å arbeide litt mindre fordi tidsklemma og familiesituasjonen krever det. Derfor vil jeg understreke at det ikke er dette frivillige deltidsarbeidet som er problemet, det er ufrivillig deltid som er utfordringen.

Dette er et stort samfunnsproblem fordi dette er arbeidskraft som samfunnet trenger, og man setter de deltidsarbeidende i en vanskelig situasjon. Det er en utfordring for samfunnet å legge til rette for å benytte den arbeidskraften som faktisk er tilgjengelig. Deltidsarbeid er en viktig årsak til de store inntektsforskjellene mellom menn og kvinner.

Derfor har KrF sagt at unntaksregelen i Arbeidsmiljøloven om at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre «vesentlige ulemper for virksomheten», må tolkes strengt. Regjeringen bør legge en strategi for bedre å utnytte lov- og avtalemessige rettigheter slik at stillingsbrøker utvides og kompetanse- og jobbinnhold forbedres. Heldigvis er det flere arbeidsplasser som har funnet løsninger som viser seg å ha god effekt på å få ned andelen ufrivillig deltid. De kommunene som har oppnådd mest reduksjon i ufrivillig deltid, er de som har innført ulike former for fleksible arbeidstidsordninger.

Turnusplanleggingen skjer da med bidrag fra de ansatte selv, som fordeler vakter med ulik belastning seg imellom. Sørlandet sykehus innførte bruk av fleksibel turnus for å kunne imøtekomme de ansattes ønsker og behov for fritid og arbeidstid, og avdelingene som har innført ordningen kan fortelle om større forutsigbarhet i fravær, og dermed også en større mulighet til å øke de ansattes stillingsandel. Derfor må det legges bedre til rette for at arbeidsplasser gis muligheter til å finne frem til slike løsninger.