onsdag 7. november 2012

Solhjell innrømmer nedprioritering av giftopprydding

På spørsmålet mitt i spontanspørretimen i dag innrømte miljøvernministeren at regjeringen har nedprioritert arbeidet med giftopprydding i norske fjorder i statsbudsjettet for 2013. Solhjell lovte å komme sterkere tilbake i senere budsjetter, men det er liten trøst for alle de 19 kommunene som venter på statlig bidrag til å starte giftopprydding. Solhjells «hvileskjær i giftoppryddingen» kan fort bli det han blir husket for som miljøvernminister.

Statsbudsjettet for 2013 er det siste budsjettet Bård Vegard Solhjell med sikkerhet får legge frem som miljøvernminister. Da gjør det lite inntrykk å love større bevilgninger i senere budsjetter.

Bevilgningene til giftopprydding i norske fjorder er redusert fra 158 millioner kroner i 2010 til 58 millioner i 2013. Begrunnelsen for reduserte bevilgninger i 2011 og 2012 var at de fleste prosjektene var i planleggingsfasen, og at det derfor var begrenset behov for finansiering. I 2012 er situasjonen en helt annen. I statsbudsjettet skriver regjeringen at flere av prosjektene for giftopprydding i forurenset sjøbunn er ferdig kartlagt og vedtatt gjennomført lokalt med lokal delfinansiering i 2012. For disse prosjektene kan gjennomføringen starte i 2013 dersom staten stiller opp med sin del av finansieringen. Problemet er bare at regjeringen ikke øker bevilgningen i statsbudsjettet for 2013. De 58 millionene som bevilges er knapt nok til oppstart av ett av de 19 oppryddingsprosjektene.

Klima- og forurensingsdirektoratet har i brev til miljøverndepartementet (klif) i juni påpekt behov for kraftig økte bevilgninger til giftopprydding i 2013. Mange prosjekter er nå i gjennomføringsfasen, og behovet for statlig medfinansiering øker. Klif understreker at kommunene i sin lokale planlegging og budsjettprosesser er avhengig av sikkerhet og forutsigbarhet for statlig medfinansiering før tiltak starter opp. Denne sikkerheten er regjeringen ikke villig til å gi. Nok en gang ser vi altså at de rødgrønne svikter i oppfølgingen av egne miljømål.

Følgende 19 fjorder ligger inne på prioritert liste over områder hvor det skal gjennomføres giftopprydding. Regjeringens bevilgningsnivå er nok til å videreføring av tiltak i Harstad og kanskje oppstart i en av de andre fjordene:
Hammerfest
Tromsø
Harstad
Ranfjorden
Trondheim
Ålesund
Sunndalsfjorden
Bergen
Sørfjorden
Stavanger
Flekkefjord
Farsund
Fedafjorden
Arendal
Grenland
Sandefjord
Drammen
Oslo