onsdag 9. desember 2009

Fattigdomsdebatten

I går ble Arbeids- og sosialkomiteens budsjettområde debattert og stemt gjennom i Stortinget. En av de viktige debattene som vi løftet var hvordan vi kan løfte mennesker ut av fattigdom. Tall fra SSB viser at over 85.000 barn levde i fattigdom i 2006 ifølge en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Det er spesielt disse vi må være sikre på at vil få den samme mulighet som andre barn får.

I går var Torbjørn Røe Isaksen ute i Aftenposten å frontet opposisjonens forslag om at i tillegg til det viktige relative målet av fattigdom, så trenger vi også et absolutt mål. Som vi skriver: "H, KrF og FrP mener det vil være interessant å få supplert målingen av fattigdom på relativ basis med måling av fattigdom også i absolutt forstand, med utgangspunkt i norsk virkelighet." Da vil det være enklere å målrette tiltak for å hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Budsjettet som ble vedtatt i går er nemlig altfor lite målrettet, og det er underlig at f.eks obligatoriske velferdsordninger som leksehjelp eller heldagsskole blir regnet som fattigdomstiltak. Vi foreslår å bevege oss mye mer over i en tydelig målretting der tiltakene går rett til dem som de er ment for. Derfor foreslår vi i vårt alternative statsbudsjett for 2010, i tillegg til de forslag Regjeringen selv har fremsatt:
- Rusforebygging/rusbehandling – 110 mill. kroner.
- Fritaksordning for tannbehandling, sosialhjelpmottakere og deltakere i kvalifiseringsprogram – 80 mill. kroner.
- Lavere egenandeler for medikamentell behandling, lavinntektsgrupper – 150 mill. kroner.
- Økte sosialhjelpssatser – 170 mill. kroner.
- Styrking av barnevernet – 125 mill. kroner.
- 750 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne – 68 mill. kroner.
- Økt engangsstønad til 60 000 kroner ved fødsel og adopsjon – 145 mill. kroner.
- Styrke tiltaksordninger for barn og unge i bysamfunn – 20 mill. kroner.
- Styrking av Husbankens boligsosiale handlingsprogram – 50 mill. kroner.
- Styrking av tilskuddsordninger for tiltak mot gjeldsproblemer, arbeidstrening og sosial inkludering – 15 mill. kroner.
- Inntektsgraderte satser for foreldrebetaling i barnehagene og SFO – 35 mill. kroner.
- Ekstrabevilgning til tiltak for å begrense frafall i videregående skole – 25 mill. kroner.

Men dessverre ble alt nedstemt. Det positive var at i debatten var både Statsråden (Ap) og SV tydelige på at de ønsket en dialog, og ville komme oss i møte. Kanskje kan forslaget vårt om en "nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge" som skal behandles til våren bety en mer målretting og et felles løft?